iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Komunikat po Walnym Zgromadzeniu Członków IPS-SGB

(Polski) W dniu 27 maja 2021 roku, w siedzibie IPS-SGB, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków IPS-SGB. Ze względu na stan epidemii koronawirusa Covid-19 Zgromadzenie, odbyło się przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, bez fizycznej obecności pełnomocników Członków w miejscu obrad, poprzez logowanie się pełnomocników do dedykowanej strony internetowej i udział za jej pośrednictwem w głosowaniach oraz poprzez dostęp szyfrowany do transmisji w czasie rzeczywistym z obrad za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Przedmiotem obrad było m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności, zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej IPS-SGB za 2020 rok oraz zatwierdzenie Sprawozdania Systemu Ochrony SGB za 2020 rok. Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o przekazaniu całego zysku na poczet Funduszu Pomocowego.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu, pełniącym swoją funkcję w 2020 roku oraz dokonało pozytywnej, wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

W związku ze złożeniem rezygnacji przez jednego z Członków Rady Nadzorczej IPS-SGB, Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru uzupełniającego, poprzez powołanie prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej na Członka Rady Nadzorczej. Pani Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe, zaś w grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w SGH. Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Jest autorką ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczką wielu projektów badawczych.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło także uchwały dotyczące zmiany do Umowy Systemu Ochrony SGB. Zmiany te, dla swej ważności, wymagają jeszcze zgody Komisji Nadzoru Finansowego.