iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Corporate governance

1. Statut Statut Spółdzielni.

2. Zarząd

Zarząd IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Michał Ołdakowski Prezes Zarządu
2. Ewa Kamińska Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka Janc Wiceprezes Zarządu

3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Barbara Borowska Przewodnicząca Rady
2. Zdzisław Inglot Zastępca Przewodniczącej Rady
3. Waldemar Krzewina Sekretarz Rady
4. Zdzisław Kozicki Członek Rady
5. Elżbieta Łoń Członek Rady
6. Katarzyna Marzec Członek Rady
7. Zenon Mazur Członek Rady
8. Ewa Poźniak-Kilkowska Członek Rady
9. Dariusz Szyszka Członek Rady
10. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Członek Rady

4. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 113 ust. 7 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 176, str. 1 z późn. zm.). Sprawozdanie zagregowane za 2019 rok.