iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Corporate governance

1. Statut Statut Spółdzielni.

2. Zarząd

Zarząd IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Michał Ołdakowski Prezes Zarządu
2. Ewa Kamińska Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka Janc Wiceprezes Zarządu

3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Barbara Borowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Zdzisław Inglot Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Waldemar Krzewina Sekretarz Rady
4. Jacek Baldy Członek Rady
5. Aleksandra Bukowska Członek Rady
6. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Członek Rady
7. Zofia Kałek-Bazyluk Członek Rady
8. Krzysztof Kwiecień Członek Rady
9. Dariusz Szyszka Członek Rady
10. Jacek Wegner Członek Rady

4. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 113 ust. 7 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 176, str. 1 z późn. zm.). Sprawozdanie zagregowane za 2021 rok.
5. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego 2022
Uchwała nr 57/12/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie oceny realizacji postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego