iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Legal news

Zmiany dotyczące interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy – Ordynacja podatkowa, wprowadzająca do istniejącego porządku prawnego szereg istotnych zmian- m.in. rozwiązania, które z założenia mają usprawnić proces wydawania interpretacji podatkowych oraz poprawić obsługę wnioskodawców. Kolejne zmiany w tym zakresie weszły w życie 1 lipca 2016 r. (więcej)

Ogólna informacja prawna dotycząca tzw. rachunków uśpionych.

Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy Prawo bankowe, które zostały zmienione na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (więcej)

Istotna informacja prawna dotycząca projektu nowelizacji prawa spółdzielczego.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo spółdzielcze. Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie działania spółdzielni i dostosowanie ich do współczesnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez m.in.: redukcję minimalnej liczby założycieli, możliwości składania deklaracji przystąpienia do spółdzielni w formie elektronicznej, umożliwienia pełnomocnikowi reprezentowania więcej niż jednego członka. Planowana data wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2017 r. (poza art. 2 noweli, który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia). (więcej)

Istotna informacja prawna dotycząca cen transferowych- stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na problematykę podmiotów powiązanych i dokumentowania transakcji pomiędzy tymi podmiotami. (więcej)

Istotna informacja prawna dotycząca generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

W dniu 14 czerwca 2016 r. została ogłoszona Ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu unikania opodatkowania będą obowiązywać do dnia 15 lipca 2016 r., z tym że sankcje przewidziane w nowelizacji będą miały zastosowanie również do czynności, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie, natomiast ich korzyść nastąpiła już po dniu wejścia w życie nowych przepisów. (więcej)

Istotna informacja prawna dotycząca projektu nowej Ustawy prawo wodne

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na problematykę zmian jakie zostaną wprowadzone po wejściu w życie nowej Ustawy prawo wodne. Celem uchwalenia nowego Prawa wodnego jest pełne wdrożenie do polskiego prawa przepisów UE, w tym dyrektywy azotanowej i Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Projekt Ustawy prawo wodne zakłada duże zmiany w zakresie korzystania oraz zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Zmianie mają ulec także stawki opłat za pobór wody. Planowana data wejścia w życie Ustawy to 1 stycznia 2017 r. (poza wyjątkami określonymi w art. 553 projektu nowej Ustawy prawo wodne). (więcej)

Informacja prawna dot. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

10 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, dalej zwana Ustawą (Dz. U. z dn. 9.11.2016 r. poz. 1823). Celem wprowadzenia w/w Ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa ADR) jak również uregulowanie zakresu wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie ODR). (więcej)

Informacja prawna dot. projektu Ustawy o Centralnej Bazie Rachunków.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 22.12.2016 r. zamieszczony został projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków zakłada zebranie w jednym miejscu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, co uprościłoby i przyśpieszyło dotarcie do danych o rachunkach. Utworzona baza (CBR) miałaby służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu zebranych danych na potrzeby organów w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia wartości majątkowych mogącymi mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej. (więcej)

Informacja prawna w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W dniu 11 stycznia 2017 roku została opublikowana ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: „Ustawa”). Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy po ogłoszeniu, tj. 12 lipca 2017 roku. Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza również nowe uprawnienia Prezesa UOKiK. (więcej)

Informacja prawna w przedmiocie projektów ustaw dot. nieruchomości rolnych, które zostały zgłoszone w czerwcu 2016 r.

O zagrożeniach spowodowanych wejściem z dniem 30 kwietnia 2016 r. Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw pisaliśmy Państwu w ostatniej informacji prawnej. W niniejszym materiale zamieszczamy informację o projektach ustaw, które zostały zgłoszone w wyniku zagrożeń wprowadzonych w/w Ustawą. (więcej)

Informacja prawna dot. projektu Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Ministerstwo Finansów w dniu 13 grudnia 2016 r. skierowało do Rządowego Centrum Legislacji zmieniony projekt Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (projekt z dnia 12 grudnia 2016 r.). Projektowana Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. U. UE L 60 z dnia 28.02.2014, s. 34). Do dnia 20 grudnia br. powinno odbyć się ostatnie posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów przed skierowaniem do Sejmu przedmiotowego projektu. Podkreślenia wymaga, iż będzie to Ustawa, która znajdzie zastosowane wyłącznie do kredytów hipotecznych udzielanych na nieruchomości mieszkalne niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. (więcej)

Informacja prawna w przedmiocie zmian i zagrożeń wynikających z obowiązującej od dnia 30 kwietnia 2016 r. Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej zwana Ustawą).

Ogólne omówienie z uwzględnieniem zagrożeń. (więcej)

Informacja prawna o ogłoszeniu Ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

O zagrożeniach spowodowanych wejściem z dniem 30 kwietnia 2016 r. Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak również o projektowanych zmianach pisaliśmy Państwu w dwóch poprzednich informacjach prawnych dot. ziemi rolnej. (więcej)

Informacja prawna dot. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W dniu 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”). Jego przepisy będą obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od dnia 25 maja 2018 r. Niewątpliwie już teraz niektóre z kwestii mają wpływ na przetwarzanie danych osobowych w 2018 r., o czym będzie mowa w dalszej części. (więcej)

Informacja prawna dot. zmian do Ustawy o usługach płatniczych.

Nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych, dalej zwana u.u.p. wprowadzona Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 9.12.2016 r. poz. 1997) wejdzie w życie 8 lutego 2017 r. (z wyjątkiem określonych przepisów). Zmiany wprowadzone w u.u.p. wynikają z rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), oraz mają na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (tzw. Dyrektywa PAD), (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214). (więcej)

Informacja prawna dot. zmian w Kodeksie pracy.

Ustawą z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, dalej zwana Ustawą (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) zostały wprowadzone zmiany m.in. w prawie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie w/w Ustawy stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, będącego I etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu Ustawy „celem projektowanej ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.” (więcej)

Uchwała nr 36 / 2016.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty na III kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania. (więcej)

Uchwała nr 37 / 2016.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania. (więcej)