iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Działalność pomocowa

Jednym z filarów Spółdzielczego Systemu Ochrony jest Fundusz Pomocowy i  mechanizm Minimum Depozytowego. W ich ramach zgromadzone są odpowiednie kwoty aktywów płynnych gwarantujące skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa i niedopuszczenie do upadłości Banku, nawet w przypadku wystąpienie skrajnie niekorzystnych zdarzeń.

Fundusz Pomocowy:

Jest to wydzielony na rachunku Spółdzielni Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB fundusz finansowany ze składek i wkładów pieniężnych wnoszonych przez wszystkich Uczestników IPS.

Jego celem jest finansowanie pomocy finansowej udzielanej Uczestnikom, mającej na celu zapewnienie płynności oraz poprawę ich wypłacalności i zapobieżenie upadłości.

Minimum Depozytowe:

Są to obowiązkowe depozyty zgromadzone przez Banki Spółdzielcze na rachunku w Banku Zrzeszającym i inwestowane w bezpieczne i płynne instrumenty skarbowe i pieniężne.

Ich celem jest stworzenie skutecznego mechanizmu zapewnienia płynności poprzez zgromadzenie odpowiedniego bufora aktywów płynnych. Aktywa płynne zgromadzone w ramach mechanizmu Minimum Depozytowego mogą być wykorzystane do udzielenia pomocy Bankowi, u którego wystąpi zagrożenie utraty bieżącej zdolności do realizacji zobowiązań pieniężnych.