iconmonstr-file-33 login teamLider price team notepad menu_toggler wcag_switcher compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład korporacyjny

1. Statut Statut Spółdzielni.

2. Zarząd

Zarząd IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Michał Ołdakowski Prezes Zarządu
2. Ewa Kamińska Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka Janc Wiceprezes Zarządu

3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPS-SGB

l.p Imię i nazwisko Funkcja
1. Barbara Borowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Zdzisław Inglot Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Waldemar Krzewina Sekretarz Rady
4. Jacek Baldy Członek Rady
5. Aleksandra Bukowska Członek Rady
6. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Członek Rady
7. Zofia Kałek-Bazyluk Członek Rady
8. Krzysztof Kwiecień Członek Rady
9. Dariusz Szyszka Członek Rady
10. Jacek Wegner Członek Rady

4. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 113 ust. 7 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 176, str. 1 z późn. zm.). Sprawozdanie zagregowane za 2022 rok.
5. Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego 2022
Uchwała nr 57/12/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie oceny realizacji postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego

6. Informacja o zasadach zarządzania konfliktem interesów w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB

W celu przeciwdziałania konfliktom interesów, jak i właściwego zarządzenia nimi, Spółdzielczy System Ochrony SGB wdrożył odpowiednie mechanizmy, odzwierciedlone w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Spółdzielczym systemie Ochrony SGB. Polityka w przejrzysty i zrozumiały sposób opisuje zasady zarządzania konfliktami interesów w Spółdzielni. Wskazuje także okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie tego rodzaju konfliktów. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i formę zatrudnienia, a także członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, którzy są zobowiązani do zgłaszania możliwości wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów. Zgodnie z przyjętą przez nas polityką, podejmujemy niezbędne działania, których celem jest identyfikowanie sytuacji faktycznych lub potencjalnych, które stanowią lub mogą stanowić konflikt interesów oraz zapobieganie konfliktom interesów, w tym istotnym konfliktom interesów i konfliktom, które mogłyby powstać z powodu transakcji zawieranych przez Spółdzielnię z Uczestnikami. Przyjęta przez nas polityka ma też na celu budowę świadomości w Spółdzielni w zakresie należytego postępowania w przypadku faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. Istotne zmiany zasad postępowania Spółdzielni w przypadku powstania konfliktu interesów, przekazujemy poprzez stronę internetową Spółdzielni z zastrzeżeniem, że publicznemu ujawnieniu nie podlegają informacje objęte ochroną, tj. stanowiące dane osobowe, tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zapoznaj się z treścią: Polityka zarządzania konfliktem interesów